HOMILIE  Ks. BOGUSŁAWA JAROSZKA – KANADA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – B, 2018

Zesłanie Ducha św. jest owocem Wielkanocy. Ono potwierdza, że Jezus Zmartwychwstały został wyniesiony do chwały Ojca i stale jest obecny po-śród nas. „Duch Pański napełnił okrąg ziemi, a Ten, który ogarnia wszystko zna każdą mowę„ Duch Boży, który w nas mieszka rozlewa Bożą miłość w naszych sercach. On jest nazwany Duchem Prawdy, który od Ojca i Syna pochodzi. Tych, którzy pragną uświęcenia żyjąc szlachetnie, On ożywia swoim tchnieniem i wzmacnia, aby doszli do celu. On ze swej jasności udziela światła dla umysłu, abyśmy mogli dojść do Prawdy. Niepojęty daje się pojąć tym, którzy są tego godni. On udziela każdemu darów, a sam nie doznaje uszczerbku. Podobnie jak słońce udziela każdemu swego blasku i każdy nim się cieszy, jak gdyby do niego tylko należało, a przecież oświeca równocześnie wszystko. Wszystkim daje się w pełni, choć sam pozostaje nieograniczony. On kieruje serca ku Bogu, prowadzi słabych, doskonali tych, którzy wytrwale zdążają do Niego.Oświeca i przebywa z nimi udziela-jąc im swojego światła. Spełniło się to, co zapowiadali prorocy i sam Jezus. Duch Święty zstąpił na Apostołów. I oto z garstki bojaźliwych ucznów powstał prężny i szybko rozrastający się Kościół. W Kościele dostrzegamy znaki Obecności Ducha świętego, a Kościół wciąż prosi: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię pełną Bożych stworzeń. Niech wierzący radują się w Panu. To Duch Święty udziela nam daru jedności. On sprawia, że wszyscy, którzy należą do Chrystusa stanowią jedno Ciało i każdy służy dobru całe-go Ciała Chrystusowego czyli Kościoła. Dlatego prosimy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ich ogniem swej miłości. Gdy Jezus pojawił się wśród uczniów, rzekł: Pokój wam! Napełniła ich wówczas radość. Pokój i Radość są owowcami Ducha Św. To Duch Święty wiąże uczniów na zawsze ze Zmartwychwstałym Panem i między sobą. Mocą otrzymanego Ducha mogą oni rozdawać łaski zbawienia i odpuszczać grzechy. Oto jak Bóg odnawia wszystko w Chrystusie mocą swojego Ducha, który pomaga nam głębiej zrozumieć Tajemnicę Eucharystii i doprowadza nas do całej Prawdy. On to sprawił, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili wielkie dzieła Boże. Dziś prosimy, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm Eucharystyczna przez Niego uświęcony przyczyniał się do naszego wiecznego zbawienia. „Obmyj, co nie święte; Oschłym wlej zachętę; Ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde; Rozgrzej ser-ca twarde; Prowadź zabłąkane. Pamiętajmy, że Duch Św. działa w różny sposób z woli Boga i w imię Chrystusa. On udziela daru mądrości, oświeca umysł, wzmacnia, nakłania do miłosierdzia. On przybywa, aby zbawić, uzdrowić, pouczać i napominać, wzmacniać i pocieszać. Więc wołajmy: Przyjdź!

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – Rok – B

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu to jest dzisiaj, obchodzimy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Święto Zesłania Ducha Świętego jest owocem Wielkanocy; jest dopełnieniem i pełnią misterium paschalnego: męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa. Jezus zesłał nam Ducha Świętego jako pierwszy dar dla wierzących. Zesłanie Ducha Św. potwierdza, że Jezus jest Chrystusem i Panem (Kyrios). Jego dary służą wspólnemu dobru. Dziś Duch Św. uświęca Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Dziś Duch Św. zstępuje na całą ziemię i dokonuje tych samych cudów, których dokonał w początkach głoszenia Ewangelii. Duch Pański napełnił okrąg ziemi; ogarnia wszystko, zna każdą mowę. Gromadzi rozproszony po całej ziemi Kościół, abyśmy się „znajdowali wszyscy razem na tym samym miejscu”. Dziś Duch Święty zstąpił „nagle” i napełnił cały dom, w którym przebywali, jakby uderzenie gwałtownego wiatru; jak szum z nieba. Ukazały się też języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Ludzie z wszystkich narodów pod słońcem, zdumieni, słyszeli, jak przemawiali w ich własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu, zastanawiali się jak to możliwe? Każdy słyszy swój własny język ojczysty. Zdumienie i podziw to pierwsze przejawy rodzącej się wiary. Zdumienie i podziw wyrażają słowa: „słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. Kościół dziś prosi: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”. Przyjdź, Panie, i otwórz nasze oczy, abyśmy zobaczyli liczne dzieła Twoje, i pełną Twych stworzeń – ziemię Wszystko stwarzasz , napełniasz Twym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Gdy oddech odbierasz, wszystko marnieje i w proch się obraca. Świadomi Twej wielkości, prosimy, pozwól nam radować się z dzieł Twoich. Niech miłe Ci będzie nasze uwielbienia i nasze pieśni pochwalne, gdyż wszystkich nas ożywia ten sam Duch, Jedyny Pan i Ożywiciel, Sprawca wszystkiego we wszystkich. Przez Ducha stajemy się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. On poddaje swej potędze wierzących wnętrza; obmywa, co nie święte; leczy serca ranę i wlewa zachętę; harde – nagina. Twarde rozgrzewa. Prowadzi zabłąkane. Oschłe orzeźwia. W płaczu, niesie utulenie i pociechę. Aklamacja przed Ewangelią jest modlitwą „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal ogniem swej miłości” serce człowiecze. Przyjdź także do serc zamkniętych z obawy. Stań pośrodku! Nawróć opornych i ukaż zbłąkanym bezpieczną drogę. Przyjdź więc, Płomieniu, i ogrzej miłością wystygłe serca. Przyjdź do nas w radości i smutku, daj pociechę i obdarz mądrością. Objaw cierpiącym swoje oblicze, aby już odtąd służyć pragnęli jedynie Tobie. Przyjdź, Duchu Święty i daj usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach. Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność. Uświęć owoce naszego wysiłku; Obdarz pokojem i łaską wytrwania; Prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. Ty bowiem jesteś weselem i dobrem duszy człowieczej. Napełnij Prawdą serca i umysły, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie, Boże radości, łaski i pociechy. Wiemy, że idziesz przed nami wskazując drogę. Natchnieni łaską Ducha wszelkiej prawdy – Wielbimy Ciebie, Duchu, który władasz czasem i wiecznością, ogarniasz wszystkie ludy i narody. Serca nasze Twoim Duchem przepełnione, niechaj niosą w sobie Boga. Strzeżmy się zła i występku, Z duszy przewrotność wyrwijmy, Grzechy niech życia nie plamią, Mowa niech będzie bez winy. Poślij nam Ducha, by z nami pozostał. Niech czyste myśli zwyciężą to, co pokusa podsuwa; niech nasze ciała się staną Ducha Świętego przybytkiem. Dawco pociechy! Duchu siedmiorakiej łaski, bądź ostoją dla pokornych. Broń od grzechu! Niech odstąpi zła pokusa, która chce się wkraść w uczynki i bezładem zatruć życie. Rozwiąż pęta próżnych sporów i zacieśnij więzy zgody. O spraw to Duchu, Dawco pociechy. Chroń nas od myśli bezbożnych, nad złem niech dobro zwycięży. Natchnij nas łaską Ducha wszelkiej Prawdy, abyśmy Cię wielbili i głosili wielkie dzieła Twoje.