HOMILIE  Ks. BOGUSŁAWA JAROSZKA – KANADA

Listopad 16, N. M. PANNY MATKI MIŁOSIERDZIA

 

Do Ciebie wołaliśmy, Matko Miłosierdzia, i przez Ciebie otrzymaliśmy pomoc od Pana, bo Ty przychodzisz z pomocą ludziom znękanym. Ręce złożyłaś pełna zadumania w sercu piastując Bożą Tajemicę, obu narodom daj braterską miłość. Prowadź nas i pouczaj jak służyć i strzec pokoju. Przemień, Panie, nasz smutek w radość.Okaż pomoc tym, który oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, jako Matce Miłosierdzia, oczekują Twego miłosierdzia i proszą: „Racz się wstawić, O Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi”. „Proś Chrystusa za nami” „Ty, co w Ostrej świecisz Bramie i Jasnej bronisz Góry”, „Matko miłosier-dzia, życie, słodyczy  i nadziejo nasza. Witaj!” „Od niewoli okrutnej lud swój ratująca”. „Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy” „Wejrzyj na nas, Pani nasza, łas-kawym okiem miłosierdzia Swego i uproś nam u Syna… odpuszczenie wszystkich grzechów naszych”. Pociecho utrapionych – Matko Miłosier-dzia. „Przez Ciebie władza piekielnych mocarzów stajała”. Do Ciebie wzdychamy, przybądź z pomocą. O Matko, wspomagaj nas, nieustannie i w każdy czas. Odwróć głód, zachowaj od wojny, użycz zdrowia – prosi Lud Twój wierny. Niech opieka Twoich dłoni, od niewiary serca uchroni. Przemień nasze umysły miłosierdziem Twego Syna, O Matko Miłosierna. „Niech nas Syn Twój, O Pani, do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci”. Racz na nas wejrzeć Matko Miłosierna. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką Opiekunką była. Nawróć dobrocią grzesznych ludzi, aby żyli i chwalili Ciebie, Matko Miłosierna. Obdarz nas radością, abyśmy Cię sła-wili. Niech nigdy nie zabraknie ust, które śpiewają i głoszą Twoją chwałę. Weselimy się w dniu Twojego święta, Maryjo, Matko Miłosierdzia, bo przez Ciebie Bóg nas uwolnił od naszych wrogów i okazał nam swoje miłosierdzie, obyśmy nigdy nie przestali Cię wielbić.

Homilia XXXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA, Rok- B,

 

Liturgia wskazuje na kończącą się rzeczywistość. Jak to będzie na końcu dziejów? W Biblii, człowiek jest w centrum wszechświata. Dziś Słowo Boże podaje nam znaki, abyśmy rozpoznali  i dobrze przeżyli nadchodzący koniec czasów jako spotkanie z naszym Ojcem. Jestemśmy pielgrzymami, oczekującymi na przyjście Pana i przygotowujemy się na to spotkanie.

Wstępem końca świata, będzie Okres wielkiego Ucisku i wystąpienie Michała Archanioła. Wierni zapisani w Księdze życia dostąpią zbawienia. Nastąpi powszechne zmartwychwstanie do życia lub do potępienia. Sprawiedliwi będą jaśnieli jak gwiazdy na niebie. Pierwszy etap końca świata, to Prześladowanie i ucisk, to jest taka szczególna chwila, w której Bóg bada nasz życiowy puls. Bada dla kogo bije nasze serce. To jest „próba i test” naszech ludzkich serc – dla kogo biją?

Drugi element, Powstaje Michał, Archanioł, szczegółny opiekun Ludu Bożego. Michał bierze w obronę Boże dzieci i rozprawia się ze złem. Michał prowadzi zastępy Pana ku ostatecznej zwycięskiej bitwie.

Trzeci element, to Sąd i ostateczny rozwód. Daniel opisuje nam zmartwychwstanie powszechne, które ogarnia całą ludzkość i jest częścią Bożego Sądu. Zmarli powstają żeby otrzymać swoją zapłatę; Nieprawi budzą się ze snu śmierci tylko po to, aby doznać hańby, wyszydzenia. Budzą się ku wiecznej odrazie. Sprawiedliwi powstają, otrzymują nowe ciało, aby żyć z Bogiem na wieki. Bóg wydobędzie to, co napiękniejsze. Bóg nas wskrzesi! Księga Daniela kończy się Pieśnią życia, świętem i zwycięstwem życia. Według listu do Hebrajczyków, ostateczna bitwa już się dokonała poprzez przyjście Jezusa i Jego wejście w ludzki świat, przyjęcie ludzkiej natury i śmierć na krzyżu. Ostatnia bitwa, w której Chrystus złamał potęgę złego, dokonała się na Krzyżu. Teraz trwa zwycięski pochód Chrystusa, którym On otwiera nam drogę do nieba. Teraz nastaje czas oczekiwania. Wrogowie zostali już pokonani. Ta bitwa wciąż trwa w wymiarze ziemskim, tak jak śpiewamy w pieśni: Idziesz przez wieki, krwią znaczysz drogę…. Obecny czas to czas oczekiwania na Sąd, ale także czas celebrowania zwycięstwa Chrystusa. Na dziedzińcu świątyni, Jezus wygłasza słynną mowę o końcu świata. Jezus zapowiada konice świata i znaki, które będą mu towarzyszyć;  eksponuje trzy znaki.

1.Jezus zapowiada śmierć naszego ludzkiego świata. W istocie ta śmierć oznacza przemianę, z której powstanie Nowy świat, świat piękny, taki jakim od początku pomyślał go Bóg.

2.w scenariuszu końca pojawia się celebracja życia, zwycięstwo życia w Bogu. Koniec świata przynosi ostateczne zwycięstwo Boga. Syn Czło-wieczy zbierze swoich wybranych… Ci, którzy byli Mu wierni, będą królować razem z Nim; ci, którzy zostali zapisani w Księdze życia. „Koniec świata” to jest czas zwycięstwa życia, ostatecznego zmartwych-wstania umarłych i czas ostatecznego rozwodu. Chrystus pojawi się także jako Sędzia, pełen majestatu,  porażający, straszny. Ten, kto szukał od-najdzie Jego Oblicze pełne miłości i łagodności i odchodzi na prawą strone. Złoczyńcy odchodzi na lewą stronę. Stary świat, grzechu i śmierci umiera. Powstaje świat nowy, świat pięknego życia, razem z Jezusem, u Jego boku, tych,  którzy przez modlitwę, pracę, miłość – zwyciężyli. ŻYJĄ NOWYM ŻYCIEM.

3.Trzeci element końca Oczekiwanie. O dniu owym albo godzinie, nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.” Przyszłość jest Tajemnicą znaną tylko Ojcu. Dlatego Jezus zachęca nas do tego, abyśmy byli czujnymi. Daje przykład drzewa figowego,  kiedy nabiera soków i wypuszcza liście, wiadomo że już blisko jest lato.

Po czym poznamy że zbliża się koniec świata?

Jezus wskazuje na ucisk, cierpienie i prześladowanie, które sygnalizują nadchodzący koniec. My oczekujemy na Jego przyjście; na czas, w którym On zbierze dobre owoce naszego życia.  Słuchając Słów, które mówią nam o końcu naszego świata, zapytajmy się:

Do którego świata należymy?

Do którego świata kwalifikują mnie moje uczynki?

Do starego świata skazanego na zagładę czy do nowego świata?

Jak pielęgnuje w sobie to nowe życie, które daje mi Jezus?

Jak wygląda moja modlitwa osobista, moje sakramenty?

Jak przeżyć koniec świata tak, aby spotkać się z  naszym Ojcem.

To nie tylko ucisk i prześladowanie; to nie tylko kataklizmy

ale przede wszystkim wielka próba wiary.

Próba naszej jakości życia w Panu;

życia, które nie kończy się ale zmienia i jest trwaniem na wieki.

           ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI Z OSTATNICH 100 LAT.

(1918-2018)

1.Bł. Marcelina Darowska zm. 5 styczeń, 1911 r. -pracowała dla odrodzenia rodziny przez wychowanie kobiet i szukanie Boga w    prawdzie. Uczy być wiernym powołaniu i pełnić wolę Bożą.

2.Św. Józef  Sebastian Pelczar zm. 28 marca, 1924 r. – słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości.

3.Bł. Jerzy Matulewicz zm. 27 stycznia, 1927 r. – rozpalał serca do naśladowania Chrystusa i wielkodusznego

poświęcania życia dla Kościoła.

4.Bł. Bolesława Maria Lament zm. 29 stycznia, 1946 r. – szukała jedno-

ści Chrześcijan, którzy przez Chrzest są uświęceni i zdolni

do wyznawania prawdziwej wiary i praktykowania bratniej miłości.

5.Bł. Bronisław Markiewicz zm. 29 stycznia, 1912 r.- Opiekun i ojciec

dla opuszczonej młodzieży, której pozostawił przy-

kład powściągliwego i pracowitego życia.

6.Bł.Michał Sopoćko, zm. 15 luty, 1975 r. – głosił światu orędzie miło-

sierdzia.  Spowiednik Siostry Faustyny, którego pos-

ługa przynosi obfite owoce nawrócenia i świętości.

7.Bł.Stefan Wincenty Frelichowski zm. 23 luty,1945 r.– dał przykład

miłości pasterskiej i wyprasza nam wytrwałość

pośród przeciwności.

8.Św. Urszula Ledóchowska zm.29 maja, 1939 r. – poświęciła się pracy

wychowawczej i założyła Zgromadzenie Sióstr Urszula-

nek Serca Jezusa Konającego. Ona zachęcała: Uśmiechaj się!

9.Bł. Maria Karłowska, zm.24 marca, 1935 r.- naśladując Dobrego Pas-

terza pomagała dziewczętom moralnie zaniedbanym, wyzwolić się

z niewoli grzechu; uczyła unikać tego, co nam szkodzi.

10.Grono 108 Męczenników Kościoła w Polsce z czasu II Wojny Świa-

towej trzech biskupów, 52 Księży diecezjalnych, 26 księży

zakonnych i dziewięciu wiernych świeckich. W Obozach

Koncentracyjnych stracono 3500 polskich księży.

11.Bł. Michał Kozal, 26 stycznia, 1943 – Czciciel Najświętszego Sakra-

mentu i heroiczny obrońca wolności Kościoła.

12.Św. Brat Albert Chmielowski, zm.25 grudnia 1916 r. – Uczył nas być

dobrym jak chleb. Brat wszystkich potrzebujących…

13.Św. Zygmunt Gorazdowski, zm. 1920r. – sługa ubogich i cierpią-

cych. Założył w tym celu Zgromadzenie Sióstr św. Józefa.

1

14.Bł. Maria Teresa Ledóchowska, zm.6 lipca 1922 r.- Patronka dzieł

misyjnych, założycielka stowarzyszenia misyjnego zwa-

nego Sodalicją św. Piotra Klawera, żyła jedynie dla

dla Chrystusa i Kościoła, ucząc nas służyć braciom.

15.Św. Teresy Benedykty od Krzyża zm. 9 sierpnia, 1942 r. – Zachęca nas

do poznania i naśladowania Chrystusa. Obyśmy w Nim

rozpozanli naszego Zbawiciela i pracowali dla

zbawienia wszystkich ludzi.

16.Św. Maksymilian Maria Kolbe zm. 14 sierpnia, 1941 r. Uczy wytrwałej

pracy w służbie bliźnim. Czciciel Niepokalanej,

pałając miłością Chrystusa oddał życie za ojca rodziny.

17.Bł. Sancji Szymkowiak, zm. 29 sierpnia, 1942 r.- otaczając szczególną

czcią ciche i pokorne Serce Jezusa, wstąpiła do Zgro-

madzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, „Serafitek”

gotowa do wszelkiej ofiary i upokorzenia, by wyna-

grodzić za grzeszników.

18.Bł. Władysław Findysz, zm. 21 sierpnia 1964 r. – Ofiara komunistycz-

nych władz. W więzieniu znęcano się nad nim fizycz-

nie i psychicznie. Oddał życie dla sprawiedliwości.

19.Bł. Dziewice i Męczennice z Nowogródka – Maria, Stella i Towa-

                      rzyszki. Ofiarowały życie za aresztowanych mieszkańców

Nowogródka, wypełniając nazaretański charyzmat

służby rodzinie. Uczą nas wierności aż do śmierci.

20.Bł. Maria Kanut i Towarzyszki, zm 31 lipca, 1943 r. przez zasługi

męczennic prosimy o łaskę przebaczenia grzechów

i rozsądek w przeciwnościach życia.

  1. Bł. Marii Gwidona od Miłosierdzia Bożego i Towarzyszkizm.

1 VIII, 1943 r. przez zasługi meczennczek prosimy o prze

baczenie grzechów i zachowanie nas od przeciwności.

22.Bł. Ignacego Kłopotowski, zm 7 września 1931 r. – Odznaczał się

aktywnością i niespotykaną ofiarnością w służbie człowiekowi.

Słowem i czynem szerzył Ewangelię miłości.

23.Bł. Anieli Salawy, zm. 12 marca, 1922 r. – Pracowała jako służka kra-

kowska. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu Św. Franciszka.

Obdarzona przeżyciami mistycznymi zachęca, byśmy sta-

wali się podobni do Chrystusa.

24.Bł. Gerhard Hirschfelder, zm.1 sierpnia, 1942 r. głosił: „kto wyrywa

młodzieży wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem” umacniał

2                        wiarę i gorliwie pracował dla pojednania i pokoju.

25.Bł. Bernardyny Jabłońskiej, zm. 23 września, 1940 r.- służyła naj-

biedniejszym i najbardziej opuszczonym. Uczy modlitwą

i posługiwaniem wytrwale służyć Chrystusowi w bliźnich.

26.Św. Siostra Faustyna Kowalska zm.5 październik, 1938 r.-wybrana

do głoszenia niezmierzonych bogactw Bożego Miłosierdzia

zachęca do pełnienia dzieł miłosierdzia.

27.Bł. Jan Beyzym, zm. 2 października, 1912 r. – z heroiczną miłością

służył trędowatym na Madagaskarze.

28.Bł Honorat Koźmiński, zm.16 grudnia 1916 r. – obdarzony duchem

troskliwej miłości, wielu pojednał z Bogiem jako cenio-

ny kaznodzieja, poszukiwany spowiednik i kierownik

duchowy. Założyciel wielu Zgromadzeń bezhabitowych.

29.Św.Józef Bilczewski, zm. 23październik 1923. – prowadził szeroką

działalność społeczną. Łagodził konflikty narodowościowe.

30.Bł.Jan Wojciech Balicki, zm. 15 marca, 1948r. – Mąż modlitwy i

wzór pokory. Służył dziełu Bożego miłosierdzia jako spo-

wiednik, kierownik duchowy. Oto gorliwy wykładowca,

wychowawca i rektor seminarium przemyskiego.

31.Bł. Celina Borzęcka, zm. 26 październik 1913 r.- obdarzona niezwyk-

łą czcią Tajemnicy Paschalnej i łaską pełnienia woli Bożej.

Ona zachęca nas przykładem i wstawiennictwem do naśla-

dowania Jezusa dźwigającego krzyż, aby wyprosić łaskę

odrodzenia społeczeństwa o otwarcia na potrzeby drugich.

32.Bł. Karolina Kózkówna, zm. 18 listopada, 1914 r. – Urzeka przykła-

dem modlitwy, czystości serca i pracowitości. Odznaczała się

duchem apostolstwa. Odniosła podwójne zwycięstwo

przez dziewicze życie i męczeństwo.

33.Św. Rafał Kalinowski, zm. 15 listopada, 1907 r. – Wytrwały w prze-

ciwnościach, z miłością współdziała dla osiągnięcia jedności

wszystkich wyznawców Chrystusa.

34.Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego PasterzaFranciszka Siedliska,

  1.             29 listopada 1902 r. Założyła Zgromadzenie Sióstr   Najświętszej Rodziny z Nazaretu, aby w Chrześcijańskich

rodzinach budzić pragnienie świętego życia, dla większej

chwały Bożej.

35.Św. Jan Paweł II zm. 02 kwiecień, 2005r. – Wspominamy Jego wo-

łanie: „Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi

Chrystusowi”. Nie bójmy się być ludźmi otwartymi.           3

Otwartość ta stanowi fundament cywilizacji miłości,

którą głosi i o którą wciąż się upomina.

36.Bl.Hanna Chrzanowska, zm. 29 kwietnia 1873r. – .  Pielęgniarka.

Służy chorym i cierpiącym z przekonaniem, że służy

samemu Chrystusowi.

37.Bł. Władysław Bukowiński, zm. 3 grudnia,1974r. – Pełnił duszpasterską

posługę w więzieniach i łagrach, obdarzony wielka wiarą,

odwagą i przebaczającą miłością. Heroiczny świadek

Chrystusa w Kazachstanie.

38.. Klara Ludwika Szczęsna, zm.7 luty, 1916. – Współzałożycielka

Sercanek, uczy nas ufać Bogu w pokornej służbie bliźnim, życia

duchem Ewangelii, wrażliwości na biednych, zagubionych i potrze-

bujących pomocy. Czyni Wszystko dla Serca Jezusowego.

39.Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza zm. 21 listopada, 1902r.

Obdarzona szczególnym charyzmatem życia według wzoru

Świętej Rodziny z Nazaretu, budzi w rodzinach pragnienie życia

godnego ich powołania.

  1. Bł. Jerzy Popiełuszko zm.19 październik, 1984 – niezłomny świadek

Ewangelii i obrońca ludzkiej godności. Uczy zło

dobrem zwyciężać.